Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk regelement

Irish Soft Coated Wheaten Terrier Club Nederland

 

Artikel 1: Toelating van leden

 1. Zij die als lid tot de vereniging willen toedreden , vermelden bij hun schriftelijke aanmelding hun naam, adres, postcode en woonplaats. Indien het een aanmelding als jeugdlid betreft, wordt ook de geboortedatum vermeld en de schriftelijke toestemming van een ouder/voogd. Bij een aanmelding als gezinslid wordt de naam van de partner vermeld.
 2. Naam, adres, postcode en woonplaats van de in het eerste lid bedoelde personen worden zo spoedig mogelijk in het orgaan van de vereniging gepubliceerd met de mededeling, dat de leden binnen twee weken na verschijning schriftelijk en gemotiveerd bezwaren tegen de toelating van een of meer aspirant-leden aan het bestuur kenbaar kunnen maken.Het bestuur overweegt deze bezwaren bij zijn beslissing omtrent de toelating.
 3. De secretaris deelt het bestuursbesluit omtrent de toelating van het aspirant-lid zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de betrokkene mee. In geval van niet-toelating worden daarbij de motieven meegedeeld , die het bestuur tot zijn beslissing hebben geleid. In geval van toelating wordt een exemplaar van de statuten en van dit huishoudelijk regelement  bijgevoegd. Het bestuursbesluit wordt ook aan eventuele bezwaarden schriftelijk meegedeeld.
 4. Het nieuwe lid houdt 1 kalenderjaar  lang de status van aspirant- lid ingaande op de datum van toelating, waarna de status van aspirant-lid automatisch overgaat naar gewoon lid.

Artikel 2: Opzegging, ontzetting en schorsing

 1. Indien het bestuur voornemens is, een besluit tot opzegging, ontzetting of schorsing te nemen als bedoeld in de artikelen 15,16 of 17 van de statuten, dan stelt het bestuur het betrokken lid tijdig tevoren schriftelijk onder opgave van redenen van dit voornemen in kennis
 2. Het betrokken lid kan binnen twee weken bij het bestuur een bezwaarschrift tegen het in het eerste lid bedoelde voornemen indienen,
 3. Het lid wordt voorts mondeling door het bestuur gehoord, als dat in het bezwaarschrift wordt gevraagd . Het bestuur kan ook anderen horen alvorens te besluiten.
 4. In spoedeisende gevallen kan het bestuur besluiten voor de behandeling van het bezwaarschrift, doch niet dan nadat het betrokken lid is gehoord, danwel de gelegenheid heeft gehad te worden gehoord.

Artikel3: Voorzitter

 1. De voorzitter bevordert de behartiging van de belangen van en de goede gang van zaken in de vereniging.
 2. Hij/zij leidt, behoudens het bepaalde in artikel 40  der statuten , de Algemene Leden Vergaderingen en de vergaderingen  van het bestuur.
 3. Hij/zij handhaaft in de vergaderingen de statuten en regelementen van de vereniging en houdt ook buiten de vergaderingen toezicht op deze handhaving.
 4. Hij/zij bepaalt de volgorde van behandeling van zaken ter vergadering, zolang de vergadering zelf daarover geen besluit neemt.
 5. Hi/zij handhaaft de orde in de vergadering. Hij/zij ondertekent samen met de secretaris de notulen  van alle vergaderingen en de belangrijke uitgaande brieven.

 

Artikel 4: Secretaris

 1. De secretaris voert de correspondentie van de vereniging, ondertekent alle uitgaande brieven en legt de belangrijke uitgaande brieven ter beoordeling  en medeondertekening aan de voorzitter voor.
 2. Hij/zij maakt, behoudens het bepaalde in artikel 40 der statuten, de notulen van de Algemene Vergaderingen en van de bestuursvergaderingen. Hij/zij zendt de notulen van een bestuursvergadering zo spoedig mogelijk na die vergadering  in concept aan alle bestuursleden en agendeert de behandeling daarvan voor de eerstvolgende bestuursvergadering. Hij/zij ondertekent de notulen na, eventueel gewijzigde , vaststelling samen met de voorzitter en neemt de eventueel door het bestuur aangebrachte wijzigingen tevens op in de notulen  van de vergadering waarin tot deze wijzigingen werden besloten.
 3. Hij/zij draagt in overleg met de voorzitter zorg voor de opsteling van de agenda en alle bijbehorende stukken voor de Algemene Vergaderingen en de bestuursvergaderingen en ziet toe op tijdige verzending hiervan.
 4. Hij/zij doet in iedere bestuursvergadering mededeling van alle ingekomen brieven, Aan het bestuur gerichte of voor het bestuur bestemde , maar bij andere bestuursleden ingekomen , brieven worden onverwijld door deze bestuursleden aan de secretaris doorgezonden.
 5. Hij/zij draagt zorg voor het bijhouden van een overzichtelijk archief , waarin naast alle inkomende en afschrift van alle uitgaande correspondentie en alle vergaderstukken en notulen ook alle overige voor de vereniging van belang zijnde stukken worden opgenomen.
 6. Hij/zij draagt zorg voor het voortdurend en nauwkeurig bijhouden van een ledenregister, waarin de namen, adressen  en het soort lidmaatschap van alle leden zijn opgenomen. Dit register is voor alle leden bij de secretaris ter inzage.
 7. Hij/zij draagt er door registratie van de in een Algemene Vergadering aanwezige stemgerechtigde leden en door andere maatregelen zorg voor, dat bij eventuele stemmingen ieder aanwezig stemgerechtigd lid op zo doelmatig mogelijk wijze één stem kan uitbrengen.
 8. Hij/zij stelt het jaarverslag zo tijdig samen, dat dit na vaststelling door het bestuur overeenkomstig artikel 33 van de statuten kan worden uitgebracht.
 9. Het bestuur kan besluiten, dat een deel der werkzaamheden van de secretaris door een ander lid van het bestuur of, met toepassing van artikel 28 van de statuten en onder toezicht en verantwoordelijkheid van de secretaris, door een lid buiten het bestuur zal worden verricht volgens een werkverdeling die de goedkeuring van het bestuur behoeft.

Artikel 5: Penningmeester

 1. De penningmeester ziet, behoudens het bepaalde in het zevende lid, toe op het doen van alle ontvangsten en uitgaven der vereniging. Hij zorgt voor een tijdige inning van de jaarlijkse contributie der leden
 2. De penningmeester behoeft voorafgaande toestemming van het bestuur voor het doen van uitgaven tot een hoger bedrag dan waartoe door het bestuur is bepaald
 3. De penningmeester is bevoegd, namens de vereniging bewijzen van ontvangst te ondertekenen. Hij kan deze bevoegdheid echter voor concreet omschreven ontvangsten tot ten hoogste een door het bestuur daartoe te bepalen bedrag delegeren aan de beheerder van een dagelijkse kas als bedoeld in het zevende lid.
 4. De penningmeester houdt nauwkeurig boek van alle ontvangsten en uitgaven en van alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de artikelen 34 en 35 van de statuten.
 5. Hij/zij geeft tevens uitvoering aan artikel 34, tweede lid, van de statuten.
 6. Hij/zij stelt de begroting, onderscheidenlijk de balans en de staat van baten en lasten zo tijdig samen, dat deze na vaststelling door het bestuur overeenkomstig de artikelen 32 en 35 van de statuten kunnen worden uitgebracht. In de begroting worden naast de ramingen voor het nieuwe jaar ook de ramingen voor het voorafgaande jaar en de uitkomsten van het laatst afgesloten jaar vermeld. In de staat van baten en lasten worden naast de uitkomsten van het betreffende jaar ook de ramingen voor dat jaar en de uitkomsten van het voorafgaande jaar vermeld.
 7. Het bestuur kan bepalen , dat andere bestuursleden dan de penningmeester of leden van een door het bestuur ingestelde commissie bevoegd zijn tot het doen van ontvangsten en uitgaven tot ten hoogste een daartoe door het bestuur te bepalen bedrag, en belast zijn met het beheer van de daaruit voortvloeiende dagelijkse kas, een en ander voor zover dit direct verband houdt met hun specifieke bestuurs- of commissietaak. Het saldo van een dergelijke kas mag niet meer bedragen dan een daartoe door het bestuur bepaald bedrag; het meerdere wordt onverwijld aan de penningmeester afgedragen. De beheerder van een dagelijkse kas is voor zijn beheer verantwoording schuldig aan de penningmeester. Hij houdt daartoe nauwkeurig boek van alle ontvangsten en uitgaven en van alle andere gegevens die de penningmeester noodzakelijk acht en verschaft de penningmeester daarvan een overzicht zo dikwijls deze dat verlangt. De penningmeester draagt er zorg voor, dat ook alle ontvangsten en uitgaven die door andere bestuursleden en commissieleden zijn gedaan, in de boeken der vereniging worden verantwoord.

Artikel 6: Bestuursvergaderingen

 1. Het bestuur vergadert als de voorzitter of ten minste de helft van de andere zittende bestuursleden dit wenselijk acht.
 2. De bestuursleden worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste twee weken tevoren van de door de voorzitter bepaalde dag, uur en plaats van de vergadering in kennis gesteld.
 3. De agenda, vermeldende de te behandelen onderwerpen, en eventuele toelichtende stukken worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, zo tijdig aan alle bestuursleden toegezonden dat deze zich op verantwoorde wijze op de vergadering kunnen voorbereiden.
 4. Indien het tweede en derde lid niet in acht zijn genomen of het betreffende onderwerp in de agenda niet duidelijk is omschreven, dan kan ter vergadering slechts een besluit worden genomen indien ten minste twee/derde van het aantal zitting hebbende bestuursleden aanwezig is en met het nemen van een besluit instemt. Over alle besluiten wordt zo nodig mondeling gestemd, nadat de voorzitter het voorstel waarover gestemd moet worden, duidelijk heeft geformuleerd. De volstrekte meerderheid is behaald indien ten minste één stem meer vóór dan tegen het voorstel is uitgebracht, waarbij blanco stemmen niet worden meegerekend.

Artikel 7: Einde bestuurslidmaatschap

 1. Ieder die ophoudt lid van het bestuur te zijn, is verplicht binnen twee weken na het einde van zijn bestuurslidmaatschap alle onder hem berustende verenigingsstukken en eigendommen van de vereniging behoorlijk geordend aan zijn opvolger of aan een ander daartoe door het bestuur aan te wijzen bestuurslid over te dragen. Het bestuur kan deze termijn verlengen.

Artikel 8: Commissies

 1. De leden van commissies als bedoeld in artikel 28 van de statuten worden door het bestuur benoemd. Zij kunnen te allen tijde door het bestuur worden geschorst en ontslagen.
 2. Een door het bestuur ingestelde commissie kan te allen tijde door het bestuur worden opgeheven.
 3. Een commissie legt verantwoording af aan het bestuur.
 4. Een commissie maakt een jaarverslag t.b.v. het jaarverslag van het secretariaat.

Artikel 9: Kascommissie, tussentijds onderzoek

 1. De kascommissie is te allen tijde bevoegd, hetzij op verzoek van het bestuur hetzij uit eigen beweging, een tussentijds onderzoek in te stellen. Artikel 36, tweede lid, der statuten is op een dergelijk tussentijds onderzoek van overeenkomstige toepassing.
 2. Een tussentijds onderzoek wordt in leder geval ingesteld wanneer een aftredend penningmeester de boekhouding en de kas en waarden aan zijn opvolger overdraagt.
 3. De kascommissie brengt van een tussentijds onderzoek schriftelijk verslag aan het bestuur uit.

Artikel 10: Algemene Vergaderingen; agendapunten en voostellen

 1. De Algemene Vergadering kan geen besluiten nemen over een onderwerp, dat niet duidelijk in de agenda als te behandelen agendapunt is omschreven.
 2. Van brieven die aan de Algemene Vergadering zijn gericht, wordt in de eerstvolgende Algemene Vergadering bij de behandeling van het agendapunt 'Ingekomen stukken' mededeling gedaan. Zij vormen geen onderwerp van beraadslaging indien zij niet afzonderlijk als te behandelen agendapunt op de agenda zijn vermeld of met een ander agendapunt verband houden, tenzij de vergadering anders besluit. De Algemene Vergadering kan echter ook in dat geval niet afwijken van het eerste lid.
 3. Ieder lid kan ter vergadering over één agendapunt niet vaker dan twee maal het woord voeren, tenzij met toestemming van de voorzitter of van de vergadering.
 4. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een voorstel van orde doen. Een dergelijk voorstel betreft de wijze van behandeling van de agenda of van een agendapunt.
 5. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een duidelijk omschreven voorstel indienen betreffende een agendapunt dat aan de orde is. Het voorstel vormt slechts onderwerp van beraadslaging indien het door ten minste vier andere aanwezige stemgerechtigde leden wordt ondersteund.
 6. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een amendement indienen. Amendementen met betrekking tot een voorstel tot statutenwijziging moeten echter ten minste een week voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Een amendement behelst een duidelijk omschreven voorstel tot wijziging van een voorstel dat aan de orde is. Het amendement vormt slechts onderwerp van beraadslaging indien het door ten minste vier andere aanwezige stemgerechtigde leden wordt ondersteund.
 7. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een motie indienen. Een motie behelst een duidelijk omschreven voorstel om een oordeel uit te spreken of een verzoek te doen. De motie vormt slechts onderwerp van beraadslaging indien deze door ten minste vier andere aanwezige stemgerechtigde leden wordt ondersteund. Een motie die niet betrekking heeft op een bepaald agendapunt, kan bij de rondvraag worden ingediend.
 8. Indien in een aangenomen motie aan het bestuur gevraagd wordt iets te doen of na te laten, het nemen van besluiten daaronder begrepen, dan beraadt het bestuur zich in de eerstvolgende bestuursvergadering en maakt zijn genomen besluit zo spoedig mogelijk in het clubblad bekend. Indien het bestuur besluit aan de motie geen gevolg te geven, is het verplicht het onderwerp op de agenda voor de eerstvolgende Algemene Vergadering als te behandelen agendapunt te vermelden.

Artikel 11: Algemene Vergaderingen; stemmingen

 1. Een in een Algemene Vergadering uitgebrachte stem is ongeldig, indien de keuze van het betreffende lid daaruit naar het oordeel van de voorzitter of, als een stembureau is gevormd, naar het oordeel van het stembureau niet duidelijk en ondubbelzinnig blijkt.
 2. Een schriftelijke stemming is ongeldig, indien meer stemmen zijn uitgebracht dan er stemgerechtigde leden aanwezig zijn en het verschil op de uitslag van de stemming van invloed kan zijn.

Artikel 12: Algemene Vergaderingen; orde

 1. De voorzitter kan aan een lid dat ter vergadering onfatsoenlijke taal gebruikt of zich op andere wijze misdraagt, na waarschuwing het recht ontnemen om bij het betreffende agendapunt of gedurende de gehele vergadering verder het woord te voeren. Bij herhaald wangedrag kan de voorzitter het lid het recht ontnemen de vergadering verder bij te wonen.

Artikel 13: Contributie

 1. Nieuwe leden die na 1 juli als lid worden toegelaten, zijn over het lopende verenigingsjaar slechts de helft van de contributie verschuldigd.

Artikel 14: Representatie

 1. De leden wekken tegenover derden niet de indruk dat zij de vereniging representeren, tenzij zij deel uitmaken van het bestuur of door het bestuur uitdrukkelijk tot representatie zijn gemachtigd.

Artikel 15: Orgaan der vereniging

 1. Het bestuur bevordert, dat tenminste 4 maal per jaar een clubblad als orgaan van de vereniging verschijnt.
 2. Het bestuur benoemt op grond van artikel 28 van de statuten leden die niet tot het bestuur behoren tot redactie van het clubblad.
 3. Één van de bestuursleden heeft het cluborgaan in zijn/haar portefeuille en is de eindredacteur
 4. .De eindredacteur legt verantwoording af namens de redactie aan het bestuur.
 5. Het bestuur bepaalt binnen de grenzen van de begroting en na overleg met de eindredacteur de omvang van het clubblad.
 6. De werkwijze omtrent het (op) maken en publiceren van het cluborgaan is bepaald in een huishoudelijk reglement van de redactie.
 7. In het clubblad worden in ieder geval vermeld, c.q. opgenomen: A) De namen en adressen van bestuursleden                                                                                                                                                                     B) De door het bestuur ingestelde commissies                                                                                                                                                              C) Mededelingen van het bestuur en van de commissies
 8. Het advertentietarief wordt door het bestuur bepaald. De eindredacteur beslist in overleg met de redactie omtrent de plaatsing van advertenties.

Artikel 16: Vergoedingen

 1. De leden van het bestuur genieten ten laste van de vereniging een vergoeding voor noodzakelijk gemaakte reis- en verblijfskosten, porti en telefoonkosten. Kosten van reizen tussen de eigen woonplaats en de vestigingsplaats van de vereniging worden echter niet vergoed.
 2. De vergoeding voor reiskosten wordt gebaseerd op de kosten van openbaar vervoer, tenzij de reis doelmatiger per auto kan worden gemaakt, in welk geval per gereden kilometer een bedrag wordt vergoed, dat door de Algemene Ledenvergadering wordt beaald. De overige vergoedingen zijn gelijk aan de gemaakte kosten.
 3. Het bestuur kan voor de te vergoeden verblijfkosten maxima bepalen. Voor meerdaagse reizen en voor reizen naar het buitenland is voorafgaande toestemming van het bestuur nodig.
 4. De kosten moeten schriftelijk gedeclareerd worden in het jaar waarin zij zijn gemaakt. De penningmeester gaat niet tot uitbetaling over dan nadat de declaratie door de voorzitter of, als het de voorzitter zelf  of een niet-bestuurslid betreft, door een ander daarvoor het meest in aanmerking komend bestuurslid voor akkoord is mede ondertekend.
 5. Het bestuur kan bepalen, dat dit artikel ook van toepassing is op leden van commissies en op anderen die ter uitvoering van een bestuursopdracht kosten hebben gemaakt.

Artikel 17: Introductie

 1. Ieder lid kan met toestemming van de voorzitter één persoon introduceren bij bijeenkomsten en vergaderingen, tenzij het bestuur heeft bepaald dat voor een bepaalde bijeenkomst of vergadering introductie niet is toegestaan. Op introductie bij een Algemene Ledenvergadering is echter uitsluitend artikel 39, derde lid, der statuten van toepassing.

Artikel 18: Fokbeleid en voorlichting

 1. Het fokbeleid van de ISCWT Club Nederland is gericht op het verbeteren en in stand houden van de Irish Soft Coated Wheaten Terrier.
 2. Maatregelen hiertoe worden in overleg met de fokkers van het ISCWT ras vastgelegd in een fokreglement en de etiquette gedragsregels.
 3. De ISCWT Club Nederland laat geen bedrijfsmatige fokkers toe zoals bedoeld in het Honden en Kattenbesluit ( HKB 1-3-2002) dat valt onder de Gezondheid- en Welzijnswet voor dieren 17-03- 1999).
 4. Voorstellen tot verandering van fokregels of van de etiquette gedragsregels worden gedaan in het fokkersoverleg van de ISCWT Club Nederland en worden aangenomen met de meerderheid van de dan aanwezige stemgerechtigde fokkers ( niet zijnde aspirant leden/fokkers)
 5. Leden van de vereniging die geen fokker zijn van de ISCWT Club Nederland kunnen voorstel tot wijziging van het fokreglement indienen bij het bestuur van de ISCWT Club. Het bestuur zal dit voorstel van wijziging laten agenderen op het eerstvolgende fokkersoverleg. Op verzoek kan de indiener het fokkersoverleg op dit punt bijwonen.
 6. Een wijziging van het fokreglement wordt zo snel mogelijk kenbaar gemaakt aan de leden via het cluborgaan als ook via de club website.
 7. Fokkers dienen dit beleid en de etiquette gedragsregels onvoorwaardelijk te onderschrijven.
 8. Van deze fokkers worden dekkingen en geboorten in het cluborgaan gepubliceerd.
 9. Fokkers die de gedragsregels overtreden, ook nadat zij hierover door het bestuur zijn aangesproken, worden van de fokkerslijst afgevoerd en kunnen tevens afgevoerd worden als lid van de vereniging.
 10. Aspirant kopers worden door de vereniging geinformeerd over: A) de eigenschappen van het ISCWT ras                                                                                                                                                                             B) de specifieke eigenschappen van het ras                                                                                                                                                                        C) de mogelijk voorkomende gezondheidsproblemen van                                                                                                                                              het ras                                                                                                                                                                                                                                           D) de rechten en plichten van koperen / verkoper(fokker)                                                                                                                                         E) het advieskoopcontract                                                                                                                                                                                                         F) de binnen de vereniging geldende fokregelementen en                                                                                                                                               etiquette gedragsregels                                                                                                                                                                                                         G) een lijst van fokkers die de etiquette gedragsregels en                                                                                                                                                  het fokregelement onderschrijven .                                                                                                                                                                                H)  adviezen over opvoeding en verzorging                                                                                                                                                                      I)  algemene informatie over de vereniging
 11. Fokkers die de gedragscode onderschrijven en zijn opgenomen in de fokkerslijst dragen bij in de kosten van de voorlichting. Zij betalen hiertoe aan de vereniging een bedrag per levende pup die de leeftijd van 8 weken heeft bereikt.Dit bedrag wordt jaarlijks door het fokkersoverleg vastgesteld.

Artikel 19: Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin de wet, de statuten en dit reglement niet voorzien, beslist het bestuur. Over zijn beslissing legt het bestuur desgevraagd verantwoording aan de Algemene Vergadering af

 

Huishoudelijk Reglement ISCWT Club Nederland 15-07-2013

 

If you’re  lucky enough to be Irish, you’re lucky enough