Verenigings Fok Reglement

1:Algemeen

 Dit reglement voor de Irish Soft Coated Wheaten Terrier  Club Nederland, hierna te noemen vereniging, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Irish Soft Coated Wheaten Terrier zoals deze zijn verwoord in de statuten  en het huishoudelijk regelement van de vereniging. Dit verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 14 juni 2013. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering .

 1. Dit verenigingsfokregelement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging woonachtig in Nederland.
 2. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen nniet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging. Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te bljiven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.
 3. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het huishoudelijk regelement en het kynologisch regelement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
 4. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Regelement en het Kynologisch Regelement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
 5. Inschrijving van een nest  in de Nederlandse stamboekhouding  (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Regelement.

2:Fokregels

Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging

 1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.Pups voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2KR en Artikel III.14 lid 1lKR)
 2. Herhaalcombinaties:                                                                                                                                               dezelfde oudercombinatie is maximaal twee maal toegestaan
 3. Minimum leeftijd reu:                                                                                                                                                     De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste negen maanden zijn.
 4. Aantal dekkingen:                                                                                                                                                                                                               Er zijn geen beperkingen aan het aantal geslaagde dekkingen welke een reu per kalenderjaar of gedurende zijn leven mag verrichten. Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.                                                                                                                                                                                                                               NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.                                                                                                                                                                           NB 2: Indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI) , telt dit mee als een “dekking”.
 5. Cryptorchide en monorchide:                                                                                                                            cryptorchide en monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij
 6. Gebruik buitenlandse dekreuen:                                                                                                                                                                  Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken  dan dient deze te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging  gesteld worden. De controle of een dekreu aan de eisen van dit fokregelement  voldoet, is een verantwoordelijkheid van de fokker.
 7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of  overleden dekreuen)                                                                              Als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit VFR alsof het een natuurlijke dekking van de reu betreft.
 8. Dek- & Geboorteaangifte:                                                                                                                               Dekberichten dienen altijd binnen 2 weken schriftelijk of per email aan de vereniging te worden gemeld, onafhankelijk van de keuze om dit dekbericht wel of niet op de website te plaatsen. Aangifte van de geboorte dient binnen 10 dagen vanaf de geboorte te gebeuren met vermelding  van het aantal geboren pups.

3: Welzijnsregels (Artikel VIII.1 KR)

 1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 24 maanden heeft bereikt.
 2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 60 maanden heeft bereikt.
 3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.
 4. Een teef mag niet  meer worden gedekt na de dag waarop haar vierde (4e) nest is geboren.
 5. Een teef mag niet worden gedekt binnen 10 maanden na de dag van een dekking voor een vorig nest van die teef.
 6. Een teef mag niet worden gedekt binnen 24 maanden na de dag van de dekking voor een voorvorig nest van die teef.

4: Gezondheidsregels

 1. Gezondheidsonderzoek ( screening) ouderdieren:                                                                                       Preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om HD onderzoek, ED onderzoek, oogonderzoek en doofheidonderzoek, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.
 2. Verplicht screeningsonderzoek                                                                                                                                     Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn geen gezondheidsproblemen  binnen het ras vastgesteld. In het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen moeten de ouderdieren vóór de dekking onderzocht worden op erfelijke afwijkingen.De minimum leeftijd voor het eerste oogonderzoek is zes maanden. Dat onderzoek dient herhaald te worden wanneer de hond ouder is dan  vijf jaar of vóór een volgende dekking vanaf de leeftijd van vijf jaar.
 3. Aandoeningen Met honden die lijden aan een of meer van onderstaande als erfelijke beschouwde oogziekten mag niet meer gefokt worden:  
  1.   - Persisterende Hyperplastische Tunica Vasculosa Lentis /Primair Vitreum  ( PHTVL/PHPV)

   - Cataract ( congenitaal)

   - Retina Dysplasie  (RD)

   - Hypoplasie-/Micropapilla

   -Collie Eye Anomalie ( CEA)

   - Entropion / Trichiasis

   - Ectropion/ Macroblepharon

   - Cornea Dystrophie

   - Cataract  ( niet congenitaal)

   - Lensluxatie ( primair)

   -Retina degeneratie ( PRA)

 4. Diskwalificerende fouten                                                                                                                                              Met honden met één of meer van onderstaande  diskwalificerende fouten  ( volgens rasstandaard) mag niet worden gefokt:
  1. - Lichte neus

   - Gele ogen

   - Onder- of bovenbeet

   - Incorrecte vacht, niet conform de rasstandaard

5. Gedragsregels

 1. Karaktereisen : beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard  zijn beschreve.
 2. Verplichte gedragstest: Is voor dit ras niet van toepassing

6: Werkgeschiktheid

 1. Voor dit ras is een verplichte werktgeschiktheidstest niet van toepassing

7: Exterieurregels

 1. Kwalificatie Deelname aan exposities is niet verplicht
 2. Fokgeschiktheidskeuring Deze zijn voor dit ras niet van toepassing

8: Regels afgifte pups, welzijn pups

 1. Ontwormen en enten: De fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.
 2. Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 7 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moete minimaal 7 dagen zitten.
 3. Socialisatie: De fokker draagt er zorg voor dat de pups goed gesocialiseerd zijn voordat ze worden afgeleverd.

9: Slot- en overgangsbepalingen

 1. Dit reglement is niet van toepasing op nesten diegeboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit regelement in werking treedt.
 2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerktreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.
 3. In bijzondere gevallen (bruine neus, lichte vorm van distichiasis) kan bij het bestuur een ontheffing worden aangevraagd met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie , indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een aanvraag voor deze ontheffing wordt met redenen omkleed naar het bestuur  gecommuniceerd.

10: Inwerkingstreding

 1. Dit Verenigingsfokreglement treedt direct in werking, nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5 +6 KR

 Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Irish Soft Coated Wheaten Terrier Club Nederland

op 14 juni 2013

   De voorzitter,                                                                                                       De secretaris

   MF Baas Becking                                                                                                CA Kentie

 

   •  

If you’re  lucky enough to be Irish, you’re lucky enough